Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line dla firm przez Kancelarię Prawą T&M – Kancelaria radcy prawnego Maciej Swędzioł

1) Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem www.tim-kancelaria.pl przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Swędzioł, zwaną dalej „Kancelarią”.

Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w formie porad prawnych on-line dla przedsiębiorców.

Porad prawnych udzielać będzie radca prawny dr Maciej Swędzioł.

Formularz zapytania za pośrednictwem strony internetowej wysyłać może każdy podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej: KC), zwany dalej „Klientem”.

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed wysłaniem zapytania on–line do Kancelarii oraz może uzyskać nieodpłatny dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili wysłania zapytania przez formularz.

2) Sposób świadczenia usług (porad prawnych on-line)

Kancelaria świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.
Informacje o usługach zawarte na stronie https://www.tim-kancelaria.pl/porady-online-dla-firm/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC

Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej zwanej dalej „Usługami”.

Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:

1. Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.tim-kancelaria.pl/ porady-online-dla-firm/ zapytanie,

2. Kancelaria zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii;

3. złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Kancelarii prawidłowo wypełnionego formularza zapytania;

4. po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;

5. w przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę;

6. w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę;

7. w momencie wpływu do Kancelarii wiadomości e-mail od Klienta zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia (lub tylko wpływu potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia), pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi celem wykonania Usługi w umówionym terminie.

Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT. Kancelaria za świadczone Usługi wystawi fakturę VAT na dane Klienta wskazane w treści korespondencji mailowej między stronami.

W przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie.

Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem, z uwzględnieniem ewentualnych innych ustaleń stron poczynionych na piśmie, tj. wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta lub też po zakończeniu rozmowy telefonicznej obejmującej udzielenie porady prawnej, jeśli Klient oczekiwał wyłącznie porady w formie telefonicznej.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.

3) Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej Usługi.

Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego regulaminu.

Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności przypadku gdy:

Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi;
Zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Kancelaria zapewnia, że radca prawny udzielający porady prawnej online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska  w związku ze świadczoną Usługą.

4) Reklamacja

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: m.swedziol@tim-kancelaria.pl

Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:

1. zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;

2. zrealizowane Usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;

3. zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Kancelarię w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Reklamacja jest rozpatrywana pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści następujących danych:

1. imię i nazwisko lub nazwa Klienta;

2. aktualny adres, w tym adres e-mail;

3. wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;

4. wskazanie ewentualnych żądań.

Kancelaria w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

5) Ochrona danych osobowych
Polityka prywatności oraz informacje o administratorze danych osobowych znajdują się tutaj w stopce strony głównej Kancelarii pod adresem: www.tim-kancelaria.pl

6) Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

Klauzula informacyjna RODO | Polityka prywatności | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych