Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW Kancelarii Radcy Prawnego Maciej Swędzioł

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest Maciej Swędzioł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Swędzioł, al. Korfantego 51, pok. 11-13, 40-160 Katowice, NIP: 6443398743.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan(i) skontaktować bezpośrednio z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.swedziol@tim-kancelaria.pl , tel.: +(48) 661 187 307 (w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00); lub pisemnie na adres wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana(i) danych. Administrator będzie przetwarzał Pana(i) dane w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów lub wykonywania usług, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,

2. profilowania informacji uzyskanych od Pana(i) w trakcie współpracy, w celu dostosowania oferty do Pana(i) potrzeb – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratorów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

3. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

4. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową lub kierowanym zapytaniem za pomocą formularza kontaktowego jest konieczne do zawarcia umowy i jej wykonywania. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

2. W każdej chwili przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(i) danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania Pana(i) danych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani(a) danych istnieją dla nich ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana(i) interesów, praw i wolności lub Pana(i) dane okażą się niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

1. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

2. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pan(i) sprzeciw wobec przetwarzania Pana(i) danych w tych celach.

VI. Odbiorcy danych

1. Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym partnerom, firmom prawniczym, firmom zajmującym się obsługą księgową itp., przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

2. Administrator nie planuje przekazywania Pana(i) danych podmiotom posiadającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pana(i) dane osobowe mogą jednak być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jednak tylko gdy podmiot przetwarzający spełni warunki określone w rozdziale V RODO, w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna RODO | Polityka prywatności | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych