Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych CAR/EAR

mortgage-5266520_640.jpg

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych CAR/EAR

Autor: radca prawny dr Maciej Swędzioł

24.11.2020 r.

Odpowiedzialność wykonawcy za plac budowy

Zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Pamiętać należy, że odpowiedzialność wykonawcy na podstawie art. 652 KC. dotyczy skutków zdarzeń związanych z faktem posiadania przez niego placu budowy i mających miejsce w czasie trwania tego posiadania, a nie późniejszych skutków związanych z wykonywanymi przez niego robotami budowlanymi (wyrok SN z dnia 9 lipca 1981 r., III CRN 97/81). Samo przejęcie protokolarne terenu budowy nie przesądza o tym, że wykonawca staje się posiadaczem samoistnym budowy lub budowli (a więc mógłby odpowiadać za ewentualne szkody na zasadzie ryzyka w oparciu o art. 434 KC). Wykonawca może zostać co najwyżej uznany za dzierżyciela, który włada terenem budowy - na podstawie stosownej umowy - nie dla siebie, lecz po to, by po doprowadzeniu go do odpowiedniego stanu przekazać ów teren i znajdującą się na nim budowlę inwestorowi (wyrok SA w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2019 r., I AGa 395/18). Nie powinno budzić wątpliwości, że mnogość sytuacji i relacji, w ramach których może pracować wykonawca, może rodzić poważne wątpliwości praktyczne co do podstawy i zakresu odpowiedzialności wykonawcy.

 

Co to jest ubezpieczenie CAR/EAR?


Ubezpieczenie CAR/EAR zwane też ubezpieczeniem wszelkich ryzyk budowlanych ma na celu zapewnienie wykonawcy ochrony ubezpieczeniowej podczas realizacji inwestycji budowlanych. Ubezpieczenie CAR odnosi się do ubezpieczenia prac budowlanych, a ubezpieczenie EAR dotyczy ryzyk montażowych.
Ubezpieczenia CAR/EAR ma stanowić zabezpieczenie interesów majątkowych wykonawcy. Ubezpieczenie dotyczy zwykle całego kontraktu budowlanego lub ma charakter generalny (wszystkie kontrakty podpisane przez wykonawcę w okresie ubezpieczenia. 
Ochroną mogą być objęte różne rodzaje obiektów: budynki,  konstrukcje, zbiorniki, mosty, drogi, tamy, porty, nadbrzeża, doki, tunele, a nawet prace ziemne. 
Zakresem ubezpieczenia CAR obejmuje się zwykle zdarzenia losowe, które mogą wystąpić w toku prowadzenia prac budowlanych, takie jak pożar, powódź, skutki wyładowań elektrycznych, wybuchy, zalanie lub inne rodzaje zniszczeń wywołanych gwałtownymi zdarzeniami pogodowymi. Oprócz powyższego ubezpieczeniem wszelkich ryzyk budowlanych objąć można skutki nieuprawnionego działania osób trzecich (np. włamanie, kradzież, inne akty wandalizmu). 
Ochroną ubezpieczeniową objąć można również wadliwe działanie uczestników procesu budowlanego (błędy projektowe, błędy wykonawcze lub montażowe), a także skutki wykorzystania wadliwych materiałów budowlanych. Z zakresu ubezpieczenia zazwyczaj wyłącza się jednak działanie celowe ubezpieczonego, którego efektem jest powstanie wad. 

 

Czy warto inwestować w dodatkowe ubezpieczenie budowy?

Ubezpieczenie CAR/EAR może stanowić dobre uzupełnienie firmowego ubezpieczenia OC i zabezpieczać wykonawcę przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych w związku z realizacją kontraktu budowlanego. Korzystanie z tego rodzaju ubezpieczeń, szczególnie przy kosztowniejszych kontraktach budowlanych, pozwala na minimalizację skutków wystąpienia wielu zdarzeń niezawinionych i losowych, a także niektórych skutków zwykłych zaniedbań wykonawcy.

 

 

Konsultację merytoryczną dotyczącą aspektu ubezpieczeniowego przeprowadzono z adwokatem Łukaszem Olesiem. Po więcej informacji na temat ubezpieczeń i odpowiedzialności odszkodowawczej zapraszamy na stronę internetową Kancelarii Adwokackiej Adwokat Łukasz Oleś.

 

Klauzula informacyjna RODO | Polityka prywatności | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych