Jak wykreślić stare wpisy z ksiąg wieczystych

hammer-719066_640.jpg

 

Jak wykreślić stare wpisy
z ksiąg wieczystych

Autor: r. pr. dr Maciej Swędzioł
7.02.2021 r.


Zdarza się, że w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości (szczególnie gruntowych) widnieją stare wpisy z lat 40-tych lub 50-tych ubiegłego stulecia, których istnienie wpływa na możliwość swobodnego obrotu nieruchomością lub jej obciążenia przez obecnych właścicieli. Na domiar złego, podmioty wskazane jako uprawnieni z tytułu praw ujawnionych w księgach wieczystych obecnie już nie istnieją. Brak więc osoby, która mogłaby skutecznie złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki, tym bardziej że dla swojej skuteczności wymaga ono notarialnego poświadczenia podpisu. Jak wobec tego doprowadzić do wykreślenia starych wpisów z działów III i IV ksiąg wieczystych? Konieczne będzie uzyskanie stosownego dokumentu urzędowego pozwalającego na złożenie wniosku do Sądu Wieczystoksięgowego o wykreślenie problematycznego w  wpisu.

Zaświadczenie umożliwiające wykreślenie wpisu z działów III i IV księgi wieczystej


W większości przypadków, instytucją właściwą do wydania stosownego oświadczenia umożliwiającego złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z ksiąg wieczystych będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt. ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań BGK należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:

a) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów,
o których mowa w pkt 4,

b) Skarbu Państwa z tytułu:
- nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. poz. 13, z 1957 r. poz. 172 oraz z 1968 r. poz.6),
- udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,

c) Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.

Wniosek o wydanie stosownego oświadczenia przez BGK może złożyć właściciel nieruchomości, załączając do wniosku odpis księgi wieczystej. Zgodnie z informacjami BGK do wniosku należy dołączyć:

  • dowód spłaty wartości obciążenia ujawnionego w księdze wieczystej – w przypadku nieposiadania dowodu spłaty, BGK – po przeliczeniu kwoty obciążenia na obecnie obowiązująca jednostkę pieniężną (po denominacji) – wezwie wnioskodawcę do spłaty wierzytelności zapisanej w księdze wieczystej;
  • kopię dokumentów dot. wykreślanego wpisu w księdze wieczystej, np. dokument, w którym wskazana jest data ustanowienia ciężaru – data nabycia nieruchomości, data nadania ziemi jak również dokumenty kredytowe, które stanowiły podstawę dokonania wpisu obciążenia.

Jeśli w/w dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku, BGK udzieli odpowiedzi opierając się na danych dostępnych w systemie teleinformatycznym do obsługi ksiąg wieczystych udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub zwróci się o uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku BGK wskaże wnioskodawcy kwotę do zapłaty wierzytelności ujawnionej w księdze wieczystej (po przeliczeniu ujawnionej wartości wierzytelności po denominacji) wraz z kosztem opłaty za rozpatrzenie wniosku przez BGK. Po wpłacie w/w kwot bank przesyła wnioskodawcy oświadczenie zezwalające na wykreślenie wpisu z ksiąg wieczystych. Oświadczenie to jest dokumentem urzędowym stanowiącym podstawę ujawnienia zmiany w księdze wieczystej i może stanowić załącznik do wniosku złożonego do sądu wieczystoksięgowego.
 

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Klauzula informacyjna RODO | Polityka prywatności | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych