Jak szybko wygrać w KIO i wyrzucić konkurenta z postępowania odwoławczego

 

Jak szybko wygrać w KIO i wyrzucić konkurenta z postępowania odwoławczego

9.01.2022 r.
r. pr. dr Maciej Swędzioł

Rok 2022 zaczynam od kolejnych sukcesów na froncie postępowań odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Tym razem przyszło mi reprezentować przystępującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów, w którym wartość oferty przekraczała 10 mln zł.

Odwołanie od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożył inny wykonawca, którego oferta uplasowana się na drugim miejscu w przetargu. Ostatecznie w toku posiedzenia, jeszcze przed wszczęciem rozprawy, udało się przekonać Izbę do odrzucenia odwołania wniesionego przez wykonawcę bez badania merytorycznych podstaw wniesionych zarzutów.

Dlaczego odwołanie wniesione do KIO zostało odrzucone?

Niezadowolony z wyników licytacji elektronicznej wykonawca, który następnie złożył odwołanie, startował w postępowaniu w konsorcjum z inną firmą. Pełniąc funkcję lidera konsorcjum był odpowiedzialny przygotowanie i złożenie oferty. Działał w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa ogólnego do wykonywania wszystkich czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia udzielonego mu przez członka konsorcjum. Jak się ostatecznie okazało, pełnomocnictwo to nie obejmowało wprost uprawnienia do złożenia odwołania w imieniu konsorcjum. Hipotetycznie nie było przeszkód, aby takie pełnomocnictwo lider konsorcjum złożył wraz z odwołaniem, albo aby odwołanie złożyły (i podpisały) obydwie firmy startujące w przetargu w konsorcjum. Jakie są konsekwencje samodzielnego złożenia odwołania wyłącznie przez lidera konsorcjum?

Podstawy odrzucenia odwołania przez KIO

Brak dbałości odwołującego o prawidłowe złożenie odwołania może skutkować odrzuceniem odwołania nawet bez badania wskazanych w nich zarzutów. Niektórych braków odwołania nie sposób uzupełnić na późniejszym etapie. Należy mieć również na uwadze, że praktyka prowadzenia postępowań przed KIO nakazuje przypuszczać, że z odpowiedzią na odwołanie i zarzutami w niej zawartymi, odwołujący będzie miał okazję zapoznać się albo tuż przed wejściem na salę rozpraw, albo już w trakcie posiedzenia. Ewentualne uzupełnienie dowodów i dokumentów często może okazać się już wówczas niemożliwe.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 528 PZP Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania, dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
6) odwołujący nie przekazał zamawiającemu odpowiednio odwołania albo jego kopii, zgodnie z art. 514 ust. 2.

Jednolicie przyjmuje się w orzecznictwie KIO, że w przypadku złożenia oferty w przetargu przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), uprawnienie do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego przysługuje tym podmiotom wyłącznie wspólnie. Żaden członków konsorcjum nie może więc samodzielnie wnosić odwołań do KIO, bowiem samodzielnie nie jest traktowany jako wykonawca. Oznacza to, że w myśl art. 528 pkt. 2 odwołanie wniesione wyłącznie przez jednego z członków konsorcjum traktowane jest jako wniesione przez podmiot nieuprawniony i podlega odrzuceniu.

Nadmienić należy przy tym, że podstawę odrzucenia odwołania, o której mowa w przepisie art. 528 pkt. 2 PZP należy łączyć z sytuacjami, w których odwołanie zostało wniesione przez podmiot niebędący wykonawcą, natomiast w przypadku braku pełnomocnictwa należy go traktować jako uchybienie formalne, które może zostać usunięte w następstwie wezwania skierowanego do odwołującego przez Prezesa Izby, bądź przez skład orzekający. Skutkiem nieuzupełnienia wspomnianego braku formalnego jest zwrot odwołania, nie zaś jego odrzucenie. Możliwość wezwania przez Izbę do uzupełnienia tego braku formalnego wymaga jednak, aby odwołujący wskazał w odwołaniu, że występuje w postępowaniu w imieniu konsorcjum.
 

Klauzula informacyjna RODO | Polityka prywatności | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych